Định lượng

Tiếng Anh: grammage, basic weight Định lượng được đo bằng khối lượng của một đơn vị diện tích giấy. Định lượng được … Đọc thêm

Khả năng hấp thụ

Tiếng Anh: Water abosortion Khả năng hấp thụ hay còn gọi là độ hấp thụ chất lỏng (thường là nước) là một … Đọc thêm

Độ chun

Tiếng Anh: Crepe hay creping ration Độ chun là thông số quan trọng của máy xeo giấy Tissue. Nó được tính theo … Đọc thêm

Độ giãn

Tiếng Anh: Stretch hay Elongation Độ giãn thường dùng cho giấy tissue, là tỉ lệ % giữa chiều dài của mẫu được … Đọc thêm

Bền khô

Bền khô (hay độ bền khô) đo bằng lực kéo maximum trên một đơn vị chiều rộng của mẫu ở trạng thái … Đọc thêm

Môi trường chuẩn

Tiếng Anh: Standard atmosphere Môi trường chuẩn để điều hoà và thử bột giấy, giấy và carton phải có nhiệt độ (23 … Đọc thêm

Bền ướt

Tiếng Anh: Wet tensile strength Độ bền ướt của giấy thể hiện khả năng khó phân rả của nó ở trạng thái … Đọc thêm