Độ hút nước

Xem Khả năng hấp thụ[1]

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Khả năng hấp thụ ( Khả năng hấp thụ ) Tiếng Anh: Water abosortion Khả năng hấp thụ hay còn gọi là độ hấp thụ chất lỏng (thường là nước) là một tính chất quan trọng của khăn giấy và các sản phẩm giấy Tissue khác với mục đích lau chất lỏng. Khả năng hấp thụ nước được đo bằng khối lượng nước hấp thụ trên 1 đơn vị khối lượng mẫu thử ở điều kiện qui định. Thường khả năng hấp thụ có đơn vị là g/g theo tiêu chuẩn ISO 12625-8 Ngoài ra, một số quốc gia áp dụng độ hút nước theo phương pháp Klemm (ISO 78787-1986) nhưng không phổ biến.
Synonyms:
Khả năng hấp thụ
Categories: Paper Quality, Tissue