Khả năng hấp thụ

Tiếng Anh: Water abosortion

Khả năng hấp thụ[1] hay còn gọi là độ hấp thụ chất lỏng (thường là nước) là một tính chất quan trọng của khăn giấy và các sản phẩm giấy Tissue khác với mục đích lau chất lỏng. Khả năng hấp thụ[1] nước được đo bằng khối lượng nước hấp thụ trên 1 đơn vị khối lượng mẫu thử ở điều kiện qui định. Thường khả năng hấp thụ[1] có đơn vị là g/g theo tiêu chuẩn ISO 12625-8

Ngoài ra, một số quốc gia áp dụng độ hút nước[1] theo phương pháp Klemm (ISO 78787-1986) nhưng không phổ biến.

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Độ hút nước ( Khả năng hấp thụ ) Xem Khả năng hấp thụ
Categories: Paper Quality, Tissue