Độ giãn

Tiếng Anh: Stretch hay Elongation
Độ giãn thường dùng cho giấy tissue, là tỉ lệ % giữa chiều dài của mẫu được kéo giãn đến khi đứt so với độ dài ban đầu của mẫu đó. Đơn vị độ giãn là %”

Xem thêm: độ chun[1]

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. Độ chun ( độ chun ) Tiếng Anh: Crepe hay creping ration Độ chun là thông số quan trọng của máy xeo giấy Tissue. Nó được tính theo một trong hai công thức
  1. Crepe = [định lượng giấy (khô gió) tại đầu xeo - định lượng giấy (khô gió) tại lưới] / định lượng giấy (khô gió) tại đầu xeo x 100%
  2. Crepe = [tốc độ lưới - tốc độ tại đầu xeo] / tốc độ lưới x 100%
Note: Thực tế sử dụng công thứ 2 để tính crep cho máy xeo với tốc độ lưới = tốc độ lô sấy Yankee Xem thêm: độ giãn
Synonyms:
Độ chun
Categories: Paper Quality, Tissue