Độ giãn

Tiếng Anh: Stretch hay Elongation
Độ giãn thường dùng cho giấy tissue, là tỉ lệ % giữa chiều dài của mẫu được kéo giãn đến khi đứt so với độ dài ban đầu của mẫu đó. Đơn vị độ giãn là %”

Xem thêm: độ chun

Synonyms:
Độ chun
Categories: Paper Quality, Tissue