Độ chun

Tiếng Anh: Crepe hay creping ration

Độ chun là thông số quan trọng của máy xeo giấy Tissue. Nó được tính theo một trong hai công thức

  1. Crepe = [định lượng giấy (khô gió) tại đầu xeo – định lượng giấy (khô gió) tại lưới] / định lượng giấy (khô gió) tại đầu xeo x 100%
  2. Crepe = [tốc độ lưới – tốc độ tại đầu xeo] / tốc độ lưới x 100%

Note: Thực tế sử dụng công thứ 2 để tính crep cho máy xeo với tốc độ lưới = tốc độ lô sấy Yankee

Xem thêm: độ giãn

Advertisements
ECO world technology
Categories: Paper Quality, Tissue