Môi trường chuẩn

Tiếng Anh: Standard atmosphere

Môi trường chuẩn để điều hoà và thử bột giấy, giấy và carton phải có nhiệt độ (23 ± 1) 0C và độ ẩm tương đối (50 ± 2) % theo ISO 187, trừ khi có thỏa thuận riêng giữa các bên liên quan. Ở các nước nhiệt đới có thể sử dụng nhiệt độ (23 ± 1) 0C  và độ ẩm tương đối (65 ± 2) %

Tham khảo thêm: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6725:2007 (ISO 187 : 1990) về Giấy, cáctông và bột giấy – Môi trường chuẩn để điều hoà và thử nghiệm, quy trình kiểm tra môi trường và điều hoà mẫu

Advertisements
ECO world technology
Categories: Paper Quality, Tissue