Bền khô

Bền khô (hay độ bền khô) đo bằng lực kéo maximum trên một đơn vị chiều rộng của mẫu ở trạng thái khô trước khi mẫu bị đứt, xác định lực kéo trên máy đo.

Độ bền khô được xác định theo ISO 12625-4, đơn vị là N/m, ngoài ra có các hệ tiêu chuẩn khác như gf/25mm, lbs/in, gf/in, ozf/in…

 

Xem thêm: bền ướt

Categories: Paper Quality, Tissue