NMHW

Tiếng Anh: Northern mixed hardwood (kraft) pulp

NMHW là bột hỗn hợp gỗ cứng (kraft) phương Bắc. Đôi khi được gọi là NBHK, kraft gỗ cứng tẩy trắng phương bắc.

Categories: Raw Material