NMHW

Tiếng Anh: Northern mixed hardwood (kraft) pulp

NMHW là bột hỗn hợp gỗ cứng (kraft) phương Bắc. Đôi khi được gọi là NBHK, kraft gỗ cứng tẩy trắng phương bắc.

Advertisements
ECO world technology
Categories: Raw Material