Birch

Bột giấy bạch dương tẩy trắng. Birch là loại gỗ cứng chính được sản xuất tại các quốc gia Bắc Âu. Một số cũng được sản xuất tại Canada, mặc dù với mục đích thống kê bạch dương Canada được phân loại là gỗ cứng hỗn hợp phía bắc – NMHW.

Categories: Raw Material