Birch

Bột giấy bạch dương tẩy trắng. Birch là loại gỗ cứng chính được sản xuất tại các quốc gia Bắc Âu. Một số cũng được sản xuất tại Canada, mặc dù với mục đích thống kê bạch dương Canada được phân loại là gỗ cứng hỗn hợp phía bắc – NMHW[1].

Advertisements
ECO world technology
Terms definitions
1. NMHW ( NMHW )

Tiếng Anh: Northern mixed hardwood (kraft) pulp

NMHW là bột hỗn hợp gỗ cứng (kraft) phương Bắc. Đôi khi được gọi là NBHK, kraft gỗ cứng tẩy trắng phương bắc.

Categories: Raw Material