SMHW

Tiếng Anh: Southern mixed hardwood (kraft) pulp

Bột gỗ cứng hỗn hợp phương Nam (kraft) (được sản xuất độc quyền tại miền Nam Hoa Kỳ)

Advertisements
ECO world technology
Categories: Raw Material