Độ trắng D65

Tiếng Anh: D65 brightness, đơn vị: %

Hệ thống đo độ sáng D65 (ISO 2470-2) về cơ bản giống như hệ thống độ trắng ISO (ISO 2470-1 ngoại trừ nguồn sáng được chỉ định.

Nguồn sáng được sử dụng trong tiêu chuẩn này là nguồn sáng chuẩn D65 của CIE có kích thước huỳnh quang lớn gấp gần hai lần so với nguồn sáng C của CIE trong TCVN 1865-1 (ISO 2470-1). Do vậy, tiêu chuẩn này phù hợp hơn đối với phép đo sự đóng góp của chất huỳnh quang đến độ trắng. Tuy nhiên, độ trắng D65 không được nhầm với độ trắng ISO, là độ trắng xấp xỉ với độ trắng của giấy khi quan sát dưới điều kiện ánh sáng trong nhà.

Categories: Paper Quality