DIP

Tiếng Anh: Deinked Pulp

DIP là một loại bột giấy được sản xuất bằng cách khử mực, tẩy trắng từ các loại giấy thu hồi như SOP, MOW, OMP, ONP…

DIP thường dùng cho sản xuất giấy Tissue, giấy in báo, giấy White top…

Categories: Raw Material