PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) là một tổ chức quốc tế chuyên về chứng nhận rừng bền vững và quản lý rừng bền vững. Tổ chức này được thành lập vào năm 1999 và hiện tại là tổ chức chứng nhận rừng lớn nhất trên thế giới.

PEFC có nhiệm vụ đảm bảo rằng các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tiêu thụ theo các tiêu chuẩn bền vững. Các tiêu chuẩn này bao gồm bảo vệ môi trường, đảm bảo quyền lợi của người lao động và đảm bảo sự phát triển kinh tế và xã hội của cộng đồng địa phương.

PEFC cũng đóng góp quan trọng vào việc giảm thiểu rủi ro về rừng và thúc đẩy vận hành bền vững của ngành lâm nghiệp trên toàn cầu. Bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm từ rừng được sản xuất và tiêu thụ theo các tiêu chuẩn bền vững, PEFC đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và đảm bảo rằng các sản phẩm từ rừng được quản lý một cách bền vững.

PEFC là một trong hai hệ thống chứng nhận rừng lớn nhất trên thế giới, cùng với FSC (Forest Stewardship Council). Trong đó, PEFC tập trung vào chứng nhận rừng và sản phẩm từ rừng từ các quốc gia không phải là thành viên của Tổ chức FSC.

Advertisements
ECO world technology
Categories: Raw Material