DAF

DAF (Dissolved air floatation) là quá trình loại bỏ chất rắn lơ lửng, dầu và các chất gây ô nhiễm khác thông qua việc sử dụng tuyển nổi bong bóng khí. Không khí được hòa tan dưới áp suất trong chất lỏng sạch và được bơm vào dòng nước vào DAF. Áp suất không khí … Đọc tiếp