pH nước chiết

Tiếng Anh: pH of aqueous extracts

pH nước chiết xác định giá trị pH của các chất điện ly được chiết bằng nước lạnh từ mẫu giấy, carton hoặc bột giấy

  • TCVN 7066-1:2008, tương ứng với ISO 6588–1:2005, Phần 1: Phương pháp chiết lạnh.
  • TCVN 7066 -2:2008, tương ứng với ISO 6588–2:2005, Phần 2: Phương pháp chiết nóng.
Advertisements
ECO world technology
Categories: Paper Quality