ECF

Tiếng Anh: Elemental Chlorine free
Công nghệ tẩy trắng ECF sử dụng Oxy, H2O2, và ClO2 để tẩy trắng bột giấy, các phụ phẩm trong quá trình này không gây hại

Categories: Raw Material