Broke system

hệ thống xử lý giấy rách của máy xeo giấy thường gồm những thiết bị: một máy đánh tới giấy rách (broke pulper), bể giấy rách (broke chest) để tồn trữ và điều hoà, thiết bị lọc tạp chất nặng (HD Cleaner) và thiết bị đánh tơi (deflaker). Bột đã được lọc sạch và đánh tơi sau đó được hoà trộn với dòng bột chính trong bé hoà trộn trước khi lên máy xeo.

Advertisements
ECO world technology