BCTMP

Tiếng Anh: Bleached chemi-thermomechanical pulp

BCTMP là bột hóa nhiệt cơ, được sản xuất chính ở Canada và New Zealand

Categories: Raw Material