Boil-out

tẩy cặn – mục đích của chất tẩy cặn là loại bỏ cặn như nhựa cây, xơ sợi, chất khoáng và chất nhầy khỏi những bề mặt ướt của máy xeo trong quá trình ngừng máy. Từ “boil-out” không liên quan đến “đang sôi”, trừ việc nhiệt độ trong máy xeo thường tăng lên khi thực hiện tẩy cặn. Các phụ gia thông thường dùng trong quá trình tự tẩy cặn là hydroxit natri và các chất tẩy rửa có tính kiềm và tính axit. Enzymes cũng có thể dùng để giúp tách bỏ cặn khỏi bề mặt thiết bị làm giấy. Một số máy xeo chạy suốt nhiều tháng mà không phải tẩy cặn. Số khác, do vấn đề lắng cặn trầm trọng, có thể cần tẩy cặn sau một số giờ chạy máy. Sử dụng hiệu quả các chất trợ bảo lưu có thể giảm đáng kể nhu cầu tẩy cặn máy xeo.

Advertisements
ECO world technology