EHS

Trong nội dung môn học EHS bao gồm 3 phần: 

  1. Môi trường: liên quan đến các nguồn phát thải trong nhà máy giấy như rác thải, nước thải, khí thải
  2. Sức khỏe nghề nghiệp: nhận biết mối nguy và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong quá trình sản xuất
  3. An toàn lao động: nhận biết mối nguy  và phòng ngừa tai nạn trong quá trình sản xuất.

Mô tả

Khóa học online

Advertisements
ECO world technology